Programa 4: ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

REQUISITS

  • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
  • L’obra ha de suposar una reducció del 7% de demanda energètica o una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o actuacions a l’envolupant que compleixin el CTE actual.
  • El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.
  • L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.
  • No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

TERMINIS:

30 de novembre, inclòs. 

COM ET PODEM AJUDAR?

  • Assessorament sobre els passos que has de realitzar fins a la tramitació de la sol·licitud. 
  • Contacte amb la Oficina Tècnica de Rehabilitació que us proporcionarà un GESTOR REHABILITADOR que us acompanyarà amb tot el procediment.

MÉS INFORMACIÓ: 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables, aerotermia, geotermia o biomassa.

DESTINATARIS

Propietaris/es d’habitatges i també usufructuaris/es i llogaters/es, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

paeria.cat